Nazalı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI-III

Ofisimizin Yönetici Ortağı Av.Ersin Nazalı tarafından hazırlanan “Transfer Fiyatlandırması-III” adlı makale Yaklaşım Dergisi’nin Eylül 2007 sayısında yayımlanmıştır.

b- Maliyet Artı Yöntemi

Ma­li­yet ar­tı yön­te­mi, em­sal­le­re uy­gun fi­ya­tın, il­gi­li mal ya da hiz­met ma­li­yet be­de­li­nin uy­gun bir brüt kâr ora­nı ka­dar ar­tı­rıl­ma­sı su­re­tiy­le he­sap­lan­ma­sı­nı ifa­de et­mek­te­dir. Bu­ra­da­ki uy­gun brüt kâr ora­nı, söz ko­nu­su mal ya da hiz­me­tin iş­lem anın­da iliş­ki­siz ki­şi­le­re sa­tıl­ma­sı ha­lin­de uy­gu­la­na­cak fi­ya­tı yan­sı­tan kâr ora­nı­nı ifa­de et­mek­te­dir. Eğer ko­şul­lar uy­gun­sa, iş­le­mi ya­pan mü­kel­le­fin bu mal ve­ya hiz­met­le­re iliş­kin ola­rak iliş­ki­siz ki­şi­ler­le yap­tı­ğı iş­lem­ler­de uy­gu­la­dı­ğı ge­nel brüt kâr mar­jı (iç em­sal), ide­al oran ola­cak­tır. Kar­şı­laş­tır­ma için ge­rek­li iş­lem sa­yı­sı ye­ter­siz­se, uy­gun brüt kâr ora­nı kıs­ta­sı, söz ko­nu­su mal ve­ya hiz­me­tin iliş­ki­siz ki­şi­le­re sa­tıl­ma­sı ha­lin­de uy­gu­la­na­cak fi­ya­tı yan­sı­tan kâr ora­nı ola­rak dik­ka­te alı­na­cak­tır. Bu yön­tem özel­lik­le ham­mad­de ve ya­rı ma­mul­ler­le üre­tim, mon­taj gi­bi aşa­ma­lar­dan son­ra sa­tı­lan ürün­le­re iliş­kin iş­lem­ler­de uy­gu­la­ma ala­nı bul­mak­ta­dır.

Makalenin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız…

© 2017 Nazalı