Nazalı

HOLLANDA GELİR VERGİSİ SİSTEMİNDE MENKUL KIYMETLERİN ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASINDAN SAĞLANA

Ofisimizin Yönetici Ortağı Av.Ersin Nazalı tarafından hazırlanan “Hollanda Gelir Vergisi Sisteminde Menkul Kıymetlerin Elde Tutulması ve Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi” adlı makale Yaklaşım Dergisi’nin Kasım 2007 sayısında yayımlanmıştır.

I- GİRİŞ

Hollanda’da gelir üzerinden alınan vergi, 2001 yılında yürürlüğe giren Gelir Vergisi Kanunu’na (the Individual Income Tax Law of 2001 Wet inkomstenbelasting 2001, IB) göre yıllık olarak alınan bir vergidir. Vergilendirme dönemi takvim yılıdır. Bir kişinin geliri üç sepetten oluşmaktadır. Her bir sepetin geliri ayrı olarak hesaplanır ve ayrı oranı vardır (1).

Bu üç sepet aşağıdaki gibi ifade edilebilir;

– Kazanılmış ve ikamet edilen konuttan elde edilen gelir (belastbaar inkomen uit werk en woning): Bu sepette bulunan gelirler artan oranlı olarak vergilendirilir.

– Sermaye ve Önemli Oranda Sahip Olunan Ortaklık Hisselerinden (2) elde edilen gelir (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang): Bu sepette bulunan gelirler %25 oranında vergilendirilir.

– Tasarruf ve Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen): Bu sepette bulunan gelirler % 30 oranında vergilendirilir.

Bu üç sepet aynı zamanda üç ayrı kategoridir ve aynı zamanda Kutu 1, Kutu 2 ve Kutu 3 olarak da ifade edilir.

Kara iştirakli tahvillerden elde edilen kâr payları ve faizler, bunları sağlayan kurum bünyesinde kurumlar vergisine tabi tutulmuş olsa dahi olsa, dağıtılmaları durumunda kâr payı tevkifatına (dividendbelasting) tabidir. Tam mükellef gerçek kişiler tarafından ödenen bu tevkifat tutarı 2 ve 3. kutudan hangisine uyarsa, ödenecek vergiden mahsup edilebilir.

Dar mükellef gerçek kişiler için ödenen tevkifat tutarı nihai vergileme anlamına gelmektedir. Bu nedenle kâr iki kez vergilendirilmiş olur (Kurum düzeyinde ve elde eden dar mükellef gerçek kişinin elinde. Bu uygulama aynı zamanda klasik sistem olarak da adlandırılmaktadır). Kâra iştirakli tahvillerden elde edilen faizler kâr payı olarak nitelendirilir ve tevkifata tabi tutulur. Ancak diğer şekillerde ödenen faizler tevkifata tabi değildir (Offermanns).

Yeni Hollanda Gelir Vergisi Kanunu ile birlikte servet vergisi yürürlükten kaldırılmıştır. Vergi yükümlüsünün gelir üreten varlıklarının yıllık olarak kendi değerlerinin %4 oranında gelir sağladıkları kabul edilir ve bu şekilde bulunan kazanç % 30 oranında Kutu 3’te vergiye tabi tutulur. Elde edilen kâr payı ve faizler bu şekilde vergilendirilmez. Eyaletlerin ve belediyelerin gelir üzerine vergi koyma yetkisi yoktur (Offermanns).

Makalenin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız…

© 2017 Nazalı